04 11 2011

Cumanız mübarek olsun..(Arefe günü 1000 İhlas-ı Şerif) İnşallah

Cumanız mübarek olsun..(Arefe günü 1000 İhlas-ı Şerif) İnşallah |  görsel 1

 

Kim arefe günü 1000 ihlası şerif okuyup da dua ederse Allah(C.C.) ona istediğini verirmiş İNŞALLAH, bilen bilmeyen kardeşlerim vardır. Rabbim dualarınızı hayr ve afiyet üzere kabul etsin inşallah..
Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, bu Kurban bayramının arefesi olan gündür. Yüce Mevlâ bu mukaddes günde nice nice asi ve'asim, müznib ve mücrim kulları lutf u keremiyle afv ü mağfiret buyurur, rahmetine erdirir, rıza-yı barisi yönüne döndürür, cehennemden azad eder, ehl-i cennet arasına dahil eyler. Bu ne büyük fevz ü felahtır, ne muazzam mükâfattır, ne muhteşem devlet ve saadettir! Rabbim cümlemize nasib eylesin!
Cumamız mübarek olsun
Selam ve Dua ile
 
Arefe Günü Yapılması Tavsiye Edilenler:
1- Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2- Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3- Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4- Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5- Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.
alıntı/derleme
Arefe Günü 1000 İhlas-ı Şerif
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:
"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Sûresini okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur" (2)
"Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Suresi’ni okursa, Allahu Teâlâ ona istediğini verecektir" (3)
Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur Bediüzzaman hazretleri de “Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup”(4) demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir: “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk”(5)
Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda bir çok hadis vardır Mesela;
Hz Aişe anlatıyor: Hz Peygamber (asm) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe ilellah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı Ardından on defa “Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver” (mealindeki) duayı okurdu Sonra da “Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım” (mealindeki) duayı okurdu” (6)
“Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene/sevap verir” Diğer bir rivayette; Abdullah b Amr b As demiş ki; “Kim Allah’ın resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler)” (7)
Ayrıca -şifa için- Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üç’er defa okunması gibi daha bir çok sahih hadislerde belli sayılar verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir
Dipnotlar:
1) bk Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11; Müsned, 3:437, 5:141; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 24; Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 3/227; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 2/506-508
2) Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953
3) bk Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi
4) Mektubat, Yirmi Beşinci Mektup Dokuzuncu Mesele
5) Şualar(13 Şua-s299)
6) Ebu Davud, Ahmed b Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir bk Mecmau’z-Zevaid, 2/263
7) Ahmed b Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir bk Mecmau’z-Zevaid, 10/160
mumsema.com 

1446
0
0
Yorum Yaz